DANESI USA

DANESI USA 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DANESI USA 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其15947条相关的海关进出口记录,其中 DANESI USA 公司的采购商9家,供应商35条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DANESI USA 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DANESI USA 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

DANESI USA 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-11-22 进口 GLASS SLABS(1 PALLETS) CERAMIC TILES(1 PALLETS) CERAMIC TILES(23 PALLETS) CERAMIC TILES ITALY DANESI USA 更多
2022-11-22 进口 MARBLE SLABS ITALY DANESI USA 更多
2022-11-22 进口 CERAMIC TILES (1 PALLETS)CERAMIC TILES (1 PALLETS)CERAMIC TILES (2 PALLETS)CERAMIC TILES (2 PALLETS)CERAMIC TILES (5 PALLETS)CERAMIC TILES (6 PALLETS) ITALY DANESI USA 更多
2022-11-22 进口 FREIGHT PREPAID MARBLE SLABS JAMAICA DANESI CARGO S.R.L. 更多
2022-11-22 进口 MARBLE SLABSMARBLE SLABSMARBLE SLABS ITALY DANESI USA 更多
2022-11-22 出口 GLASS SLABS(1 PALLETS) CERAMIC TILES(1 PALLETS) CERAMIC TILES(23 PALLETS) CERAMIC TILES UNITED STATES DANESI USA 更多
2022-11-22 出口 MARBLE SLABS UNITED STATES DANESI USA 更多
2022-11-22 出口 CERAMIC TILES (1 PALLETS)CERAMIC TILES (1 PALLETS)CERAMIC TILES (2 PALLETS)CERAMIC TILES (2 PALLETS)CERAMIC TILES (5 PALLETS)CERAMIC TILES (6 PALLETS) UNITED STATES DANESI USA 更多
2022-11-22 出口 MARBLE SLABSMARBLE SLABSMARBLE SLABS UNITED STATES DANESI USA 更多
2022-11-21 出口 MANUFACTURED AND PROCESSED SLABS UNITED STATES DANESI USA 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询